Strona główna   |    O firmie   |    Wzory dokumentów   |    Logowanie   |    Kontakt      
Działalność biura
Polityka Poufności
Kwalifikacje
Współpraca
Kontakt
PROMOCJE !!!
Księgowość online
Księgowość
Kadry i płace
Doradztwo
Rejestracja spółek
Usługi dodatkowe
Finansowe
Zmiana adresu siedzi...
Kasy fiskalne - Prz...
Obowiązek podatkowy ...
Umowa z Naszym biurem
Umowy cywilnoprawne
Formularze podatkowe
Deklaracje VAT
Formularze ZUS
 

 
 
 


Biuro Rachunkowe mgr Aleksandra Ptaszyńska.
   
 
Działamy na rynku od 1995 roku. Nasze Biuro powstało na bazie doświadczeń zawodowych zdobytych przez założyciela firmy. Właścicielka Firmy Pani mgr Aleksandra Ptaszyńska posiada licencję uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydaną przez Ministra Finansów Nr 9167/98.

  Wykaz osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne
Świadectwo kwalifikacyjne mgr Aleksandra Ptaszyńska, pozycja 9167/1998

Od początku działalności szczególną wagę przywiązujemy do jakości świadczonych przez nas usług. Z większością naszych klientów współpracujemy od początku istnienia firmy do chwili obecnej, co doceniamy i z czego jesteśmy niezmiernie dumni.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami. Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość naszych usług. Sposób prowadzenia księgowości dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Pracujemy na najnowszych, wciąż aktualizowanych programach komputerowych, zarówno finansowo-księgowych jak i kadrowo płacowych.

Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, korzystająca z możliwości jakie stwarza firma - stałego dostępu do najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów informacyjnych.

 
 
Informacje o Świadectwie Kwalifikacyjnym Ministerstwa Finansów.
 
 

Ministerstwo Finansów - www.mf.gov.pl

Każde " Biuro Rachunkowe" musi posiadać Certyfikat Ksiegowego, czy też Świadectwo Kwalifikacyjne o unikalnym numerze wydanym przez Ministra Finansów zgodnie z Ustawą.

Wykaz osób, które uzyskały świadectwo kwalifikacyjne, zamieszczany jest w celach informacyjnych na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra finansów. Wykaz ten zawiera:
1) numer świadectwa kwalifikacyjnego,
2) imię i nazwisko.

Każde Biuro Rachunkowe musi zadbać o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest ono obowiązkowe. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia uzależniona jest od przedmiotu działalności uprawnionych do wykonywania usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rozporządzenie ministra finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 120, poz. 1022 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami, działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać: osoby fizyczne uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 120, poz. 1022 z dnia 2002-07-29
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czyli, każda osoba fizyczna może prowadzić biuro rachunkowe, pod warunkiem że sama posiada certyfikat księgowy lub świadectwo kwalifikacyjne.

Każde " Biuro Rachunkowe" które NIE posiada Świadectwa NIE moze prowadzić Biura Rachunkowego i świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorców.

 
 
Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591).
 
 

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz. U. Nr 121 poz. 591).

która nakłada na zobowiązane do jej stosowania podmioty (art. 2 ust. 1) obowiązek przechowywania dokumentacji w sposób określony w art. 74 ustawy. Po określonych tam okresach dokumentacja powinna ulec usunięciu w sposób uniemożliwiający identyfikację danych, czy to ze względu na obowiązek ochrony danych osobowych, czy też ze względu na obowiązek ochrony tajemnicy służbowej i dóbr osobistych.

Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;

3. jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;

4. gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
c) państwowych funduszy celowych;

5. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;

6. osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

7. jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

  Dziennik Ustaw - rok 1994, nr 121, poz. 591
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Wykaz osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne
Świadectwo kwalifikacyjne mgr Aleksandra Ptaszyńska, pozycja 9167/1998


 
           
           
 
     
 
Aktualności      

Informacje   
podatkowe   
dla Naszych   
klientów.   

» przejdź   
Kwalifikacje      

Dokumenty   
potwierdzające   
jakośc Naszych   
usług.   

» przejdź   
Wzór umowy      

Przykład wzoru   
umowy na   
świadczenie   
usług księgowych.   

» przejdź   
Kontakt      

Masz pytanie ?   
Nasi pracownicy   
pomogą Tobie   
w przepisach   
księgowych.   

» przejdź   
 
     
 
 

    © 2012 Biuro rachunkowe mgr Aleksandra Ptaszyńska
    Projekt i wykonanie: PCh - www.chuptys.pl

Kursy walut według NBP - tabela kursów nr 149/A/NBP/2021 z dnia 2021-08-04.    
1 USD - 3,83 PLN     1 EUR - 4,54 PLN     1 CHF - 4,23 PLN